Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.obuvtabor.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Provozovatelem eshopu je KALIN Plus s.r.o., Slapy 77, 391 76  Slapy, IČ: 26024616, DIČ: CZ26024616.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem, možnostmi platby a dopravy, a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Storno objednávky je možné provést prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

Při objednávce nad 1 500 Kč – Doprava Zdarma

Ceny

Všechny ceny v našem internetovém obchodě jsou konečné. Veškeré objednávky zboží zasíláme pouze po celém území České republiky.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Vyplněním registračního formuláře, či objednávky v rámci internetového obchodu Obuvtabor.cz kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Tento souhlas může kdykoliv odvolat a má právo k nahlédnutí veškerých informací, které provozovateli poskytl při objednávce.

Vyřízení objednávky

Při standardním průběhu vyřízení objednávky probíhá komunikace mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím emailů.
Kupující při standardním průběhu vyřízení není nucen reagovat na žádné emaily.

Expediční lhůta

Zboží odesíláme v den připsání peněz na účet. V případě výběru platba dobírkou zasíláme do 48hodin od potvrzené objednávky z naší strany.

Při platbě převodem expedujeme v den připsání částky na náš účet.Na platbu čekáme 10 dnů, pak objednávku stornujeme, pokud se nedomluvíme jinak.

Forma zásilky

Odesíláme pouze prostřednictvím České pošty nebo kurýrem – prostřednictvím PPL.

Převzetí zboží

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky.

Jsou-li zjištěny zjevné vady výrobku, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí výrobku, je kupující povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškození. Kupující je oprávněn v tomto případě výrobek nepřevzít.
Zjevné vady poté kupující reklamuje u prodávajícího. Podmínkou kladného vyřízení takové reklamace je však doložení záznamu o poškození výrobku při dopravě, podepsané dopravcem.
Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@obuvtabor.cz.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetí.

Při převzetí zboží kupující obdrží fakturu/ daňový doklad, který zároveň slouží jako záruční list.

Při nepřevzetí zboží kupujícím bude požadováno zaplacení za dopravu nebo poštovné. V případě nezaplacení může být tato částka vymáhána.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku.

Pokud se tak rozhodne, musí být zboží vráceno v originálním obalu a musí být vráceno včetně všech dokumentů a faktury doporučenou zásilkou (zásilky zaslané na dobírku nebudou převzaty).

Doporučujeme zboží pojistit. Zboží musí být odeslané nejpozději 14. den ode dne převzetí na adresu prodávajícího. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Čtrnáctidenní lhůta začíná dnem, následujícím po převzetí zboží.

Prodávajícím bude zboží překontrolováno a při splnění všech výše uvedených podmínek vám bude vyplacena částka za zboží převodem na účet a to nejpozději do 30-ti dnů od odstoupení od smlouvy (§ 53 odst. 10 OZ). V případě, že se rozhodnete pro další nákup, částka za vrácené zboží je započtena proti novému nákupu. PŘÍ PLATBÁCH DOBÍRKOU, VŽDY NAPIŠTE SVÉ ČÍSLO ÚČTU , NA KTERÉ BUDOU VRÁCENY PENÍZE !!! POZOR VRACÍME POUZE PENÍZE ZA ZBOŽÍ, NIKOLIV ZA POŠTOVNÉ !!!

Záruka a reklamace

Standardní záruční doba je 24 měsíců a vztahuje se na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním.

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s článkem Postup při reklamaci internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.

Mimosoudní řešení sporu

Dodavatel zboží je zároveň provozovatel eshopu obuvtabor.cz

A. V případě vzniku sporu mezi Kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a dodavatelem, vyplývajícího z užívání eshopu, je Kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s dodavatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

B. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle §20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující poprvé u dodavatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

C. Kupující, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s dodavatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/eccnet/index_en.htm.

D. Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s dodavatelem se vztahuje výhradně na spory týkající se služeb a zboží eshopu dodavatele, poskytovaných dodavatelem, tedy nikoliv na vzájemné spory mezi Kupujícími a Obchodníky vyplývající z Kupních smluv uzavřených prostřednictvím eshopu; i takový spor může být ve smyslu čl.5.5. řešen mimosoudně před Českou obchodní inspekcí, pokud je Kupujícíl vůči dodavateli v postavení spotřebitele, avšak bez účasti dodavatele.

Ochrana osobních dat

Prodávající se zavazuje respektovat vaše soukromí a zaručuje, že všechna vámi poskytnutá data bude používat pouze pro svou potřebu, s vaším souhlasem, a že je v žádné podobě neposkytne třetí osobě s výjimkou případů dopravy výrobků na adresu kupujícího. Prohlašujeme, že dodržujeme ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující má možnost svůj souhlas s používáním poskytnutých dat kdykoliv písemně odvolat. V takovém případě prodávající data o kupujícím zlikviduje.

Shopping Cart